Menu

Zarządzanie efektywnością i wynikami

1. Opracowanie systemu zarządzania efektywnością i wynikami

Umożliwiamy przełożenie strategii na mierniki biznesowe

System właściwych mierników jest jednym z kluczowych narzędzi zarządzania. Pozwala on skoncentrować się na realizacji celów i ocenić efektywność działań menedżerów. To dzięki niemu możemy śledzić rezultaty firmy, teraz i w przyszłości.

Warto zadać sobie kluczowe pytania, zastanowić się nad możliwościami i konsekwencjami. Można to zrobić podczas warsztatu edukacyjno-decyzyjnego dla ścisłego kierownictwa firmy. Wtedy też, mając na uwadze cele firmy, wybieramy model w jakim mierniki zostaną opracowane (BSC – Balanced Scorecard, MBO - Management by Objectives lub mieszanka obu tych systemów).

2. Przygotowanie menedżerów do stawiania celów

Uczymy jak opomiarować to,
co trudno mierzalne

Aby wdrożyć system mierników w firmie trzeba go dobrze poznać, dlatego przygotowujemy menedżerów do stawiania celów w oparciu o nowe narzędzie. Tłumaczymy na czym on polega, komu i czemu służy, przekazujemy odpowiednią terminologię, uczymy jak patrzeć realistycznie, a nie ambicjonalnie. Dodatkowo wyposażamy menedżerów w niezbędne umiejętności w zakresie stawiania celów (szczególnie w sytuacjach, gdy trudno jest postawić cele ilościowe), prowadzenia rozmowy o celach, z wykorzystaniem wcześniej opracowanych narzędzi (formularze) oraz kaskadowania celów firmy.

3. Zarządzanie rozwojem efektywności i skuteczności pracowników

Wspieramy w osiąganiu rezultatów

Samo postawienie celów, choć bardzo ważne, jest niewystarczające do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów biznesowych. Dlatego wyposażamy menedżerów w całe spektrum narzędzi związanych z organizacją pracy, budowaniem zaangażowania i motywowaniem pracowników. Wszystko po to, by potrafili umiejętnie rozwijać potencjał pracowników firmy. W tym celu stworzyliśmy kompletny zestaw programów rozwoju:

  • przywództwa i kluczowych umiejętności menedżerskich,
  • zaangażowania pracowników,
  • osobistej efektywności
  • 4. Przygotowanie menedżerów do prowadzenia rozmowy oceniającej

    Podpowiadamy jak sprawiedliwie oceniać

    Rozwój efektywności pracowników jest możliwy tylko wtedy, gdy otrzymują oni systematycznie informacje zwrotne od swoich przełożonych. Brak takich rozmów skutkuje spadkiem motywacji i zaangażowania pracowników oraz blokowaniem rozwoju kluczowych kompetencji i możliwości ciągłego usprawniania działań firmy. Dlatego ocenianie jest jedną z kluczowych funkcji menedżerów. Podczas szkolenia przekazujemy im właściwe narzędzia, które pozwalają rozpoznawać mocne strony i obszary rozwojowe pracowników oraz pokazują jak spożytkować ich potencjał w firmie, pamiętając o obopólnych korzyściach.