Menu

Narzędzia diagnostyczne

1. Ocena czynników wpływających na zaangażowanie pracowników

Wskazujemy potencjał zespołu

Na efekty biznesowe składa się codzienna praca wszystkich pracowników firmy, dlatego tak ważne jest ich zaangażowanie w systematyczny rozwój całej organizacji. Badanie pozwala zmierzyć efektywność - menedżerów i ich zespołów, poszczególnych departamentów oraz całej organizacji, w zakresie budowania środowiska sprzyjającego wysokiemu zaangażowaniu. Dzięki wynikom wyodrębnione zostają obszary o największym potencjale do udoskonalenia. Pozwala to kreować rezultaty w skali całej organizacji oraz w poszczególnych jej częściach. Określenie priorytetów tworzy dialog między pracownikami i menedżerem na temat odpowiednich warunków pracy, które pozwolą im osiągać ponadprzeciętne rezultaty. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu w proces zmian, podkreśleniu priorytetów plan działań wdrożeniowych przynosi oczekiwane efekty.

2. Ocena 360° kompetencji menedżerskich

Przekazujemy precyzyjną informację zwrotną od współpracowników

Precyzyjna ocena tego w jaki sposób menedżerowie zarządzają swoim zespołem i współpracują z innymi w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. To narzędzie służy do uzyskania informacji zwrotnej od przełożonego, bezpośrednich podwładnych i współpracowników na różnorzędnych stanowiskach menedżerskich, łącznie z samooceną dokonywaną przez ocenianego menedżera. Dzięki temu zdobywamy przejrzysty obraz funkcjonowania osób objętych badaniem, co może służyć jako punkt wyjścia dla programów szkoleniowych, coachingowych i innych działań rozwojowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb a nie tylko deklarowanych oczekiwań.

 • Profil Zachowań Menedżerskich

  Oferujemy uniwersalny zestaw ocenianych kompetencji, adekwatny niezależnie od branży, wielkości firmy i szczebla w hierarchii. Profil charakteryzują precyzyjne, obszerne i zindywidualizowane rekomendacje rozwojowe.
  Dowiedz się więcej...

 • Dedykowana ocena 360 stopni

  Daje możliwość realizacji badania w oparciu o dowolny model kompetencji np. funkcjonujący w organizacji klienta. Pozwala na pełną swobodę w definiowaniu ankiet i skalowaniu oceny.

 • 3. Ocena 360° kompetencji Menedżerów Projektów

  Oceniamy kluczowe kompetencje

  Właściwe zarządzanie projektami to umiejętność, która wymaga ciągłego szlifowania. Odpowiedzią na tę potrzebę jest program Zarządzanie Projektami 360°, który przygotowuje do zarządzania projektem w każdej jego fazie, pomaga radzić sobie ze zmianami, uczy przewodzić i pracować z ludźmi zaangażowanymi w projekt. Każdy uczestnik tego programu otrzymuje również informację zwrotną na temat swojej skuteczności i efektywności.

  4. Ocena 360° kompetencji osób o wysokim potencjale rozwojowym

  Wyławiamy talenty

  To narzędzie służące procesowi poszukiwania talentów i wspieraniu organizacji w konstruktywnym wykorzystywaniu zasobów ludzkich. Wskazuje osobę o wysokim potencjale rozwojowym na ścieżce menedżerskiej. Dzięki temu może zostać opracowany indywidualny plan szkoleń i rozwoju. Badanie daje także możliwość obiektywnego porównania poziomu kluczowych kompetencji osób objętych programem rozwoju talentów.

  5. Ocena kompetencji sprzedażowych

  Wzmacniamy sprzedaż

  Unikatowe badanie pozwalające określić moce i słabe strony sprzedawcy, nie tylko na podstawie samooceny i oceny przełożonego, ale włączające dodatkowo w ocenę klientów. Oferujemy gotowe, sprawdzone na świecie rozwiązania - procesy, techniki oraz zachowania kluczowe dla uzyskiwania najlepszych wyników sprzedaż w każdej fazie spotkania z klientem.

  6. Diagnoza stylu komunikacji

  Zjednujemy sprzymierzeńców

  Narzędzie pozwala zrozumieć jak nasz styl komunikacji, poziom empatii i elastyczności postrzegany jest przez współpracowników. Dzięki zderzeniu tych informacji z samooceną otrzymujemy cenne wiadomości dotyczące kluczowych potrzeb. Powstaje przewodnik do skutecznego budowania zaufania i szybkiego zjednywania ludzi.

  7. Diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej

  Zarządzanie emocjami

  Dzięki diagnozie uzyskuje się profil zawierający praktyczne spojrzenie na umiejętności związane z zarządzaniem własnymi emocjami i działaniami oraz rozwijaniem trwałych i właściwych relacji z innymi ludźmi. Uzyskane wyniki służą przede wszystkim do rozwoju przywództwa i efektywności menedżerów na wszystkich szczeblach, jak również zmiany kultury organizacyjnej oraz budowania zespołów.

  8. Diagnoza dojrzałości zespołu

  Mierzymy w efektywność

  Narzędzie pomaga zespołowi oraz jego menedżerowi zidentyfikować poziom dojrzałości a następnie określić konkretne działania i zachowania indywidualne oraz zespołowe. Dzięki temu rozwijana i wzmacniana jest spójności zespołu. Narzędzie to jest na tyle uniwersalne, że może z niego skorzystać zarówno zarząd czy komitet wykonawczy składający się z menedżerów najwyższego szczebla, jak również zespół projektowy, jeśli tylko potrzebuje skończyć z bałaganem, sporami i konfliktami, charakterystycznymi dla początkowych poziomów dojrzałości i poszukuje drogi do szybszego dojścia do pełnej efektywności.