Menu

Profilaktyka antymobbingowa

Dlaczego firmy inwestują w profilaktykę antymobbingową?

 • Polacy, według różnych badań z ostatnich lat należą do najbardziej zapracowanych i zestresowanych narodów, nie tylko w UE, ale i na świecie
 • Spowolnienie gospodarcze, niestabilna sytuacja rynkowa, niepewna przyszłość dodatkowo potęgują presję na zwiększanie wydajności i efektywności, przy jednoczesnym ograniczaniu zatrudniania oraz cięciu kosztów
 • To w konsekwencji oznacza dalszy wzrost wymagań wobec pracowników (większa skuteczność i efektywność) przy jednoczesnym wzroście poziomu trudności osiągania rezultatów
 • To potęguje stres, który jest źródłem niepożądanych zachowań
 • Dodatkowo brak równowagi na rynku pracy (rosnące ryzyko bezrobocia i obawy przed utratą pracy) jest zjawiskiem sprzyjającym występowaniu patologicznych zachowań i ich eskalacji w przypadku braku stanowczej obrony
 • Duże zainteresowanie tematyką mobbingu przez media lifestyle’owe stymuluje pracowników do przemyśleń i obserwacji
 • Brak rzetelnej edukacji w zakresie tego czym jest mobbing i jak odróżnić go od dozwolonych zachowań może powodować nadinterpretację ze strony pracowników – powstawanie nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń

 

Mobbing Wykresy

 

 Konsekwencje zaniechania 

 

Prawne

 • W przypadku zaistnienia mobbingu osoba poszkodowana może pozwać pracodawcę, niezależnie od możliwości pozwu cywilnego wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu

Ekonomiczne

 • Sytuacja, w której dochodzi do zachowań kwalifikowanych jako mobbing, oprócz kosztów ewentualnych odszkodowań, wpływa na zmniejszenie motywacji i zaangażowania pracowników, spadek wydajności pracy i wzrost absencji
 • Uruchomienia działań antymobbingowych (komunikacja, wysyłanie nowych procedur i zaleceń), bez rzetelnego przeszkolenia menedżerów w zakresie rozpoznawania tego czy dana sytuacja jest, czy też nie jest mobbingiem, może skutkować spadkiem skuteczności i efektywności zarządzania – menedżerowie w obawie przed potencjalnym oskarżeniem unikają dozwolonych prawnie działań (np. konsekwentne i stanowcze egzekwowanie oczekiwań), koniecznych do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów biznesowych

Wizerunkowe

 • Oskarżenie firmy o mobbing i skazanie prawomocnym wyrokiem generuje trudne do oszacowania straty wynikające z wpływu tej sytuacji na reputację firmy, również w oczach potencjalnych pracowników (nie tylko klientów czy partnerów biznesowych)

Aby zaszkodzić wizerunkowi firmy wystarczą też nieuzasadnione oskarżenia rozsiewane przez pracowników firmy, w rozmowach prywatnych i zawodowych. Dlatego tak ważna jest profilaktyka!

 

 Co może zrobić pracodawca, by bronić się  
 przed mobbingiem? 

 

 • zapoznać wszystkich pracowników z tematem mobbingu, na czym polega, w jaki sposób się objawia, czym skutkuje
 • przeszkolić wszystkich menedżerów w temacie działań antymobbingowych, tak aby mieli oni świadomość gdzie jest granica między zarządzaniem a stosowaniem mobbingu
 • opracować procedury antymobbingowe w firmie
 • wyznaczyć grupę osób będącą zespołem „zaufania pracowników“, by to do nich pracownicy zwracali się z pytaniami dotyczacymi mobbingu i innych niewłaściwych zachowań oraz w przypadku pojawienia się podejrzenia o mobbing
 • Pracodawca powinien kontrolować nastroje pracowników, wspierać atmosferę wzajemnego szacunku oraz szkolić menedżerów w tematach zarządzania i motywowania pracowników.

 WAŻNE:  Na korzyść pracodawcy działa fakt, jeśli przeszkolił pracowników z zakresu wiedzy na temat mobbingu i jego przeciwdziałania, a także jesli posiada procedury antymobbingowe. Decyzją sądu może być wówczas zwolniony z opłat na rzecz ofiary mobbingu. Nie ma wówczas równiez podstaw do nałożenia kary na pracodawcę że zaniedbał działania antymobingowe.

 

Mobbing - działania antymobingowe

Powołanie zespołu antymobbingowego

Rekrutacja
 • Rekomendujemy, aby zespół ten składał się z przedstawicieli HR oraz osób wytypowanych przez załogę „mężów zaufania” łącznie 5 osób
Przygotowanie merytoryczne
 • Warsztaty "Przeciwdziałanie mobbingowi"
 • Samodzielna lektura
 • Wskazanym uzupełnieniem jest zapoznanie się z prawem pracy w tym zakresie oraz dostępnymi publikacjami i materiałami źródłowymi 
(e-learning, wzorcowe procedury)

Opracowanie procedur antymobbingowych

 • Praca warsztatowa zespołu antymobbingowego - może być facylitowana przez konsultanta PGP
 • Dopracowanie procedur w ramach pracy zespołu roboczego w tym konsultacje prawne
 • Weryfikacja procedur z pomocą konsultanta PGP

Wdrożenie procedury antymobbingowej

 • "Przeciwdziałanie mobbingowi" - warsztaty dla menedżerów
 • W trakcie 0,5 dniowych warsztatów menedżerowie dowiedzą się czym jest mobbing i dlaczego profilaktyka antymobbingowa jest tak ważna (w tym konsekwencje występowania mobbingu), a także poznają swoją rolę, jako menedżera, w profilaktyce antymobbingowej. Nauczą się jak reagować, gdy są świadkami mobbingu lub gdy sami go doświadczają oraz poznają wewnętrzne procedury antymobbingowe. A przede wszystkim nabędą umiejętność rozpoznawania dozwolonych zachowań menedżerskich od tych, które są niedopuszczalne i karalne. Przy tym kładziemy szczególny nacisk na zachowanie skuteczności i efektywności zarządzania, przy jednoczesnym zapobieganiu mobbingowi.

 • "Nasza firma wolna od mobbingu" - warsztaty dla pracowników nie pełniących funkcji kierowniczych
 • W trakcie 0,5 dniowego szkolenia pracownicy dowiedzą się, że ich pracodawca proaktywnie zwalcza zachowania mobbingowe. Zostaną im przypomniane zasady komunikacji i współpracy (o ile są one spisane i przestrzeganie ich jest wymagane). Dowiedzą się, że nie każda sytuacja konfliktowa czy reprymenda przełożonego jest mobbingiem i nauczą się jak rozróżnić sytuację, która może nie jest pożądana, ale jednak dopuszczalna prawnie, od tej, która nosi znamiona mobbingu. Po to, aby powstrzymać pracowników przed niesłusznymi posądzeniami, które mogą generować bardzo niekorzystne dla wizerunku firmy pogłoski i plotki. Na koniec poznają także procedurę antymobbingową firmy, w tym sposoby obrony przed mobbingiem w sytuacji gdy staną się ofiarą lub świadkiem takiego zjawiska. W przypadku dużych firm, gdy skala powoduje ekonomiczne uzasadnienie takiego podejścia, możemy przygotować członków zespołu antymobbingowego do samodzielnego poprowadzenia tych szkoleń.

 • Interwencje w sytuacjach kryzysowych
  W sytuacji, gdy zostanie zgłoszone podejrzenie mobbingu, a z jakichś powodów zespół wewnętrzny nie będzie mógł samodzielnie podjąć interwencji lub potrzeba działań będzie wymagała bardziej zaawansowanych kompetencji, możemy zaproponować pomoc obejmującą:
  • Rozmowę z osobą zgłaszającą podejrzenie mobbingu (ofiarą lub świadkiem)
  • Rozmowę z ofiarą mobbingu (jeśli nie jest osobą zgłaszającą podejrzenie mobbingu)
  • Rozmowę z osobą oskarżoną o stosowanie mobbingu
  • Przedstawienie zespołowi antymobbingowemu rekomendacji działań adekwatnych do rozpoznanej sytuacji i zgodnej z opracowanymi procedurami
  • Opcjonalnie objęcie pomocą psychologiczną ofiary mobbingu, ale także sprawcy mobbingu, jeśli firmie zależy na zachowaniu sprawcy w zespole i pomocy w poradzeniu sobie z przyczynami
 • Opcjonalne warsztaty uzupełniające:
  • Porozumienie bez przemocy w pracy menedżera
  • Zarządzanie konfliktem
  • Zarządzanie konfliktem
  • Profilaktyka antymobbingowa w procesie Performance Management